Praktické semináře a exkurze

Praktické semináře a exkurze

Sociální zemědělství –
Praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství / podnikání v ČR

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství pořádala během podzimu 2018 čtyři workshopy na téma Sociální zemědělství – Praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství v ČR.

Workshopů se zúčastnili zemědělci, sociální pracovníci a zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb, zástupci Místních akčních skupin, vzdělavatelé, zástupci vysokých škol, zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu, studenti a široká veřejnost.

V rámci workshopů účastníci navštívili farmy: Bemagro, a.s. a jejich projekty financované z Programu rozvoje venkova (PRV), Farmu Květná také s projekty podpořenými z PRV, farmu Venkovská škola Bludička a Farmu Zdeňka s projekty podpořenými z PRV, Levandulovou Farmu a školní statek v Žabčicích s projekty podpořenými z PRV.

Praktické semináře tematicky pokryly teoretickou oblast sociálního zemědělství, sociální podnikání v zedmědělských provozech, specifika zaměstnávání na sociálních farmách, oblast financování a spolupráce s důležitými aktéry v regionu i na celostátní úrovni, specifika marketingu v zemědělství, nepodnikatelské aspekty sociálního zemědělství, legislativu a příklady dobré praxe.

Výstupy z jednotlivých workshopů jsou zpracovány do závěrečného manuálu dostupného na odkazu níže.

Sociální zemědělství a podnikání v českých regionech

V rámci projektu byl zpracován podnikatelský plán a jeho jednotlivé kroky pro začátek a promýšlení úspěšného podnikatelského záměru

Podnikatelský plán a jeho základní strategie


Prezentace z workshopů dostupné zde

 

Pozvánka na workshopy a podrobné informace o programu zde

Praktické semináře a exkurze v Českých Budějovicích a Malontech

Workshop o sociálním  zemědělství a podnikání v Českých Budějovicích proběhl ve dnech 12. – 13. září 2018.

Praktické semináře a exkurze na Farmě Květná v Květné zahradě, z. ú

Workshop o sociálním zemědělství a podnikání na Farmě Květná v Květné zahradě, z.ú. proběhl 1. a 2. října 2018

Praktické semináře a exkurze v Penzionu Diana, na Farmě Zdeňka a ve Venkovské škole Bludička
14. – 15. listopadu 2018

Workshop o sociálním zemědělství a podnikání v Penzionu Diana v Teplicích nad Bečvou se uskutečnil ve dnech 14. a 15. listopadu 2018.

Praktické semináře a exkurze v Brně na Mendelově univerzitě, na školním statku v Žabčicích a na Levandulové farmě
29. – 30. listopadu 2018

Workshop o sociálním zemědělství v Brně se uskutečnil ve dnech 29. a 30. 11. 2018 na Mendelově univerzitě v Brně, v budově M 2.12

Semináře a exkurze pořádala Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství, z.s.

Kontaktní osoba: Ing. Tereza Veselá

tel.: +420 777 793 723

email: info@socialni-zemedelstvi.cz


Hlavní lektorský tým


Mgr. Tomáš Chovanec – je absolventem Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a současné době na doktorském studiu na Zemědělské fakulta jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde se zabývá sociálním zemědělstvím a jeho ekonomickou efektivitou. Tématem sociálního zemědělství se zabývá více než 5 let a stejně tak dlouhou dobu i sociálním podnikáním. Byl a je realizátorem různých národních projektů při rozvoji konceptu sociálního zemědělství. Specializuje se na zavádění zemědělských činností u poskytovatelů sociálních služeb a zaměstnávání různě znevýhodněných osob v rámci sociálního podnikání.

Doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. – je docentem na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde se vedle dalších aktivit věnuje sociálnímu a multifunkčnímu zemědělství. Vedle výuky a vedení studentských prací v oblasti sociálního zemědělství je zároveň řešitelem řady mezinárodních a národních projektů v rámci této problematiky. Působí také jako předseda rady Asociace sociálního zemědělství, z.s., člen představenstva Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky České republiky (Celostátní síť pro venkov a Regionální odbor Státního zemědělského intervenčnío fondu v Brně) a člen Pracovní komise sociálního zemědělství na Ministerstvu zemědělství (MZe). Specializuje se na zemědělské aspekty konceptu sociálního zemědělství a projektování udržitelných zemědělských aktivit v jeho rámci.

Mgr. Bc. Eliška Hudcová vystudovala antropologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a sociální práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Svůj profesní život začala jako asistentka v přímé péči o seniory. Několik posledních let se orientuje na přírodní a zemědělské prostředí jako podpůrný nástroj v péči o osoby se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním. Lektoruje kurzy o sociálním zemědělství a zahradní terapii na Vyšší odborné škole Jabok v Praze a pracuje na několika tuzemských a mezinárodních rozvojových sociálně zemědělských projektech. Je členka Pracovní skupiny sociálního zemědělství na Ministerstvu zemědělství a členka představenstva Tematické pracovní skupiny Sociálního zemědělství při CSV a RO SZIF v Brně.

Next PostRead more articles