Asociace sociálního zemědělství, z.s.

Sídlo: Dvořákova 381/21, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

IČ: 063 61 986

E-mail: info@socialni-zemědělstvi.cz, jmoudry@zf.jcu.cz

Zapsána Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. L, vložka 7357

Statutární orgán – rada Asociace

předseda rady Asociace sociálního zemědělství, z.s.: doc. Ing. JAN MOUDRÝ, Ph.D.

člen rady Asociace sociálního zemědělství, z.s.: JIŘÍ NETÍK

člen rady Asociace sociálního zemědělství, z.s.: Mgr. Eliška HUDCOVÁ, Ph.D.

Asociace sociálního zemědělství, z.s. (dále jen Asociace) je celostántní nevládní nezisková organizace sdružující fyzické i právnické osoby.

Účelem spolku je sdružovat zemědělce, zpracovatele, poradce, zástupce vzdělávání, spotřebitele, partnery sociálního zemědělství a další subjekty činné nejen v sociálních aspektech rozvoje venkova a zemědělství.

Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

– tvorby podmínek pro udržitelný rozvoj zemědělství s ohledem na sociální problematiku, zváště ve venkovských oblastech a dalšího šíření myšlenky sociálního zemědělství.

– respektu, spoluvytváření a aplikace mezinárodních, národních programů, úmluv a nařízení nejen v rámci sociálního zemědělství, ale i dalších relevantních konceptů GREEN CARE, Komunitou podporovaného zemědělství, WWOOF aj., ale také v oblasti ochrany a udržitelnosti krajiny a přírody, lidských práv, solidarity, sociální ekonomiky a vzájemného respektu.

Asociace uspokojuje, chrání a hájí zájmy svých členů.

Předmět činnosti:

1. Asociace vytváří podmínky pro spolupráci zvláště mezi zemědělci a poskytovateli sociálních služeb, dále mezi producenty, zpracovateli, obchodníky, spotřebiteli, vzdělavateli a zaměstnavateli cílových skupin sociálního zemědělství.

2. Asociace formuluje a obhajuje společenské, odborné, produkční, obchodní a ekonomické zájmy svých členů.

3. Asociace spolupracuje s Ministerstvem zemědělství a dalšími ministerstvy (např. MPSV, MŠMT, MMR) při vytváření zákonů, směrnic, certifikací podniků i výrobků apod. Spolupracuje s ostatními státními i nevládními organizacemi (domácími i zahraničními), právnickými i fyzickými osobami, sponzory a nadacemi za účelem realizace cílů Asociace, vyjádřených v preambuli. Tomu jsou podřízeny i činnosti Asociace. 

Mezi další činnosti Asociace patří především podpora členů ve všech činnostech vztahujících se k sociálnímu zemědělství, poradenství v oblasti sociálního zemědělství a zastupování zájmů členů vůči orgánům státní správy a samosprávy a odborným a výzkumným organizacím.

Členství v Asociaci je individuální, kolektivní a čestné.

1. Čelenem Asociace může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která se aktivně podílí na rozvoji sociálního zemědělství v ČR a souhlasí s cíli a stanovami spolku.

2. Fyzická osoba se může stát členem Asociace, je-li starší 15 let (do 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce) bez rozdílu pohlaví, náboženského vyznání, rasy a smýšlení.

3. Členství v Asociaci vzniká podáním písemné přihlášky do asociace a zaplacením členského příspěvku na daný rok a schválením rady asociace o přijetí za jejího člena.

Stanovy Asociace sociálního zemědělství

Přihláška do Asociace

Výroční zpráva 2021