Sociální zemědělství

Kalendář akcí

Novinky

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY - příležitost sociálního zemědělství pro plnění pilíře "vzdělávání"

Místní akční plány (MAP) slouží jako podklad pro plánované investice do rozšiřování kapacit předškolního a školního vzdělávání, pokud jde o žádosti dotací z IROP, a také jako podklad pro plánování a obsahovou náplň budoucích výzev OP VVV. Zemědělské farmy se mohou zapojit do vytváření MAPů.

Podpora sociálního zemědělství

Podpora vzdělávacích aktivit na farmách v rámci Místních akčních plánů (MAP).

Místní akční plány (MAP) vzdělávání se vytváří na úrovni ORP pro formální (ZŠ a MŠ) a neformální a zájmové vzdělávání (Střediska volného času, DDM, NNO, skauti, knihovny...atd.). Zpracovávají je buď místní akční skupiny, svazky obcí nebo samotná města. Přehled je možné získat na MAPĚ REALIZÁTORŮ MAP.

MAPy mají v území definovat priority rozvoje vzdělávání jak formálního, tak zájmového a neformálního a to se zaměřením na vybrané oblasti. Z pohledu OP VVV jsou vzdělávací aktivity, které se mohou odehrávat na farmách, a tedy mohou získat podporu:

  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)
  • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
  • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

 

Obsahem plánovaných aktivit může být:

  • smysluplné trávení volného času, prázdnin, zapojování a rozvoj mimoškolních zdrojů a prostředí pro vzdělávání dětí a žáků;
  • plnění průřezového tématu rámcového vzdělávacího programu environmentální výchova v rámci formálního vzdělávání
  • programy neformálního a zájmového vzdělávání rozšiřující nabídku vzdělávání pro rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání, digitálních kompetencí, aktivní používání cizího jazyka, podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.

 

V těchto plánovaných aktivitách musí být vždy zahrnuto:

  • začleňování dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření do těchto aktivit;
  • zajištění finanční dostupnosti zavedených aktivit i po ukončení projektu po dobu minimálně
  • dvou let.

Tvrdé investice do rozvoje infrastruktury pro neformální a zájmové vzdělávání budou sloužit výzvy 63 a 64 IROP (10/2016) zaměřené na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Farma se může na úrovni své ORP zapojit jak do vzdělávání formálního (např. návštěvy místních MŠ a ZŠ v hodinách prvouky či přírodovědy, plnění RVP), tak do neformálního a zájmového (např. zoo kroužky, kroužky zemědělství, krajinotvorby atd.) a plnit vzdělávací pilíř sociálního zemědělství.

Pokud má farma zájem se do výzev OP VVV a IROP zapojit, je nezbytné kontaktovat realizátory MAP na území ORP a informovat je o zájmu se do MAP zapojit.

Více info o metodě MAP v dokumentu MŠMT:  POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

Pro informaci o realizátorovi příslušného MAPu kontaktujte: Ing. Miloš Kordač, milos.kordac@mze.cz, Mgr. Eliška Hudcová, elahudec@seznam.cz