Podpora nestátním neziskovým organizacím z rezortu Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednou až dvakrát do roka výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací (NNO) – tedy spolkům, ústavům, obecně prospěšným společnostem, účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností, nadacím a nadačním fondům dle platných právních norem i dalším právnickým osobám.

Jejich hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne. Cílovými skupinami daných projektů jsou pak především děti do 18 let, mládež do 26 let, rizikové skupiny dětí a mládeže, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v sociální nouzi, příslušníci národnostních menšin, romská komunita (specifické problémy), osoby ohrožené drogami nebo na drogách závislé, uprchlíci, cizinci, krajané, obyvatelé venkova.

Do 31. 10. 2017 je možné podávat žádosti o finanční podporu ročních a víceletých projektů nestátních neziskových organizací.

Dotační programy Ministerstva zemědělství se týkají těchto oblastí:

– Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

– Zapojení do zahraničních programů a aktivit

– Podpora zdraví včetně péče a pomoci zdravotně postiženým

– Vzdělávání a propagace

– Zájmová a volnočasová činnost pro děti a mládež

Výše dotace je maximálně 70 % celkového rozpočtu projektu.

Referentem pro oblast sociálního zemědělství, na kterého se lze obracet s dotazy, je:

Ing. Miloš Kordač, tel. 221 812 411, email: milos.kordac@mze.cz.

Všechny další informace, včetně Příručky pro žadatele a povinných příloh naleznete zde.

Close Menu