Podpora projektů nestátních neziskových organizací v rámci státní dotační politiky vůči nestáním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství v období 2019-2020

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednou až dvakrát do roka výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací (NNO) – tedy spolkům, ústavům, obecně prospěšným společnostem, účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností, nadacím a nadačním fondům dle platných právních norem i dalším právnickým osobám.

Jejich hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne. Cílovými skupinami daných projektů jsou pak především děti do 18 let, mládež do 26 let, rizikové skupiny dětí a mládeže, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v sociální nouzi, příslušníci národnostních menšin, romská komunita (specifické problémy), osoby ohrožené drogami nebo na drogách závislé, uprchlíci, cizinci, krajané, obyvatelé venkova.

18. 9. 2019 od 10:00 proběne na Ministerstvu zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, místnost č. 400 odborný seminář s názvem Podpora projektů nestátních neziskových organizací.

Účast je třeba potvrdit nejpozději do 11. 9. 2019 na e-mail: edita.safarikova@mze.cz.

Seminář se bude týkat Realizace projektů podpořených v roce 2019 a jejich vyúčtování a podmínky dotačního řízení pro NNO v roce 2020.

Oblast sociální zemědělství se v tomto porgramu vztahuje především k oblasti Podpora zdraví včetně péče a pomoci zdravotně postiženým, podporgram Podpora rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením a venkovské seniory. Mezi podporované aktivity náleží:

a) Provoz chráněné dílny,

b) Provoz chráněného pracoviště,

c) Rehabilitace klientů,

d) Vybudování centra bydlení pro venkovské seniory,

e) Vyškolení zaměstnanců

Všechny další informace, včetně Příručky pro žadatele a povinných příloh naleznete zde.