Podpora nestátním neziskovým organizacím z rezortu Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednou až dvakrát do roka výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací (NNO) – tedy spolkům, ústavům, obecně prospěšným společnostem, účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností, nadacím a nadačním fondům dle platných právních norem i dalším právnickým osobám.

Jejich hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne. Cílovými skupinami daných projektů jsou pak především děti do 18 let, mládež do 26 let, rizikové skupiny dětí a mládeže, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v sociální nouzi, příslušníci národnostních menšin, romská komunita (specifické problémy), osoby ohrožené drogami nebo na drogách závislé, uprchlíci, cizinci, krajané, obyvatelé venkova.

Do 22. 11. 2018 je možné podávat žádosti o finanční podporu ročních projektů nestátních neziskových organizací.

Dotační programy Ministerstva zemědělství se týkají těchto oblastí:

– Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

– Zapojení do zahraničních programů a aktivit

– Podpora zdraví včetně péče a pomoci zdravotně postiženým

– Vzdělávání a propagace

– Zájmová a volnočasová činnost pro děti a mládež

Výše dotace je maximálně 70 % celkového rozpočtu projektu.

Oblast sociální zemědělství se v tomto porgramu vztahuje především k oblasti Podpora zdraví včetně péče a pomoci zdravotně postiženým, podporgram Podpora rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením a venkovské seniory. Mezi podporované aktivity náleží:

a) Provoz chráněné dílny,

b) Provoz chráněného pracoviště,

c) Rehabilitace klientů,

d) Vybudování centra bydlení pro venkovské seniory,

e) Vyškolení zaměstnanců

Všechny další informace, včetně Příručky pro žadatele a povinných příloh naleznete zde.

Close Menu