Sociální zemědělství

Kalendář akcí

Poskytovatel SS

Manuál Poskytovatele sociálních služeb (krok za krokem)

Chcete své služby rozšířit o sociální zemědělství? Poradíme Vám:

1.krok: najít soc. farmu Vám nejblíže, viz mapa + odkaz
2.krok: navázat kontakt se zemědělcem, případně spolupráci
3.krok: připravenost nabídky pracovníků (klientů)

Zemědělskou farmu také můžete vyhledat v registrech a navázat spolupráci, či je ideově přesvědčit o myšlence sociálního zemědělství.

Asi 1/3 ekologických farem je registrována na webu KEZ (Kontrola ekologického zemědělství), vyhledejte si tu nejbližší.  

Adresář ekozemědělců svazu PRO-BIO.

Farmy registrované u Asociace soukromých zemědělců k vyhledání zde.

Mnoho informací o zemědělcích a společenstev k dohledání na webu Agrární komory ČR.

Propojení zemědělských činností a sociálních služeb může probíhat vícero způsoby. Základní myšlenkou je to, že pobyt venku a interakce s přírodními prvky je obecně pro člověka blahodárná. Na toto téma existuje mnoho výkumů, nejvíce jich nalezneme pod pojmem "green care". Sociální zemědělství je specifické tím, že dokáže snad nejkomplexněji integrovat všechny prvky green care. Přínosné je však nejen pro příjemce/klienta, ale také pro zemědělce, komunitu a třeba i pro životní prostředí. V západoevropských zemích (např. Holandsku, Británii, Rakousku), funguje sociální zemědělství tak, jak jej popisují výše uvedené tři kroky. Poskytovatel sociálních služeb, sociální pracovník místního úřadu, opatrovník, klíčový pracovník atd. ví, že v blízkém okolí existuje zemědělská farma - na rozdíl od ČR většinou rodinná, což přináší větší flexibilitu a individuálnější přístup -, která je otevřena ve svém prostoru přijmout zdravotně či sociálně znevýhodněného člověka, kterému je doporučena terapie, rehabilitace apod. Tento člověk má buď svůj měsíční rozpočet, za který si tyto služby nakupuje, a tyto výdaje jsou kontrolovány, nebo farma přímo za poskytování těchto služeb dostává denní určenou sumu peněz od, u nás bychom řekli sociálky. Finanční příspěvek se pohybuje v rozmezí desítek eur denně.

V České republice v této situaci zatím ani zdaleka nejsme. Takže se hledají taková řešení, která by naplnila koncept sociálního zemědělství a ještě všechno zůstalo legální a zorganizovatelné. Existují u nás sociální šlužby, obsažené v zákoně o sociálních službách, a některé z nich je možné úplně pohodlně napasovat na činnosti v zemědělství. Ty nemechanizované, nevyžadující nějaké velké profesní dovednosti, samozřejmě ale záleží na jednotlivém klientovi. U nás jsou asi nejrozšířenější zahradní terapie, které však mají k zemědělství již dále. Tyto činnosti si vytváří samotní poskytovatelé sociálních služeb na svých pozemcích, např. Fokus. 

Pak ale existují organizace, které se naučily elegantně propojit poskytování sociálních služeb přímo s prací na statku, pak si ale často zřídily, nebo navázaly spolupráci se zemědělským podnikatelem, a tam posílají své klienty. Příkladem může být na tomto webu zmiňovaný spolek Neratov, Dvůr Čihovice, Květná zahrada, či další organizace vytvářející terapeutické komunity.

Podobné služby nabízejí i organizace, které nejsou registrovanými poskytovateli sociálních služeb. Nemusí splňovat povinné požadavky, jako např. tvorba a dodržování standardů kvality služeb, jsou však zase více odkázány na multizdrojové financování, mimo dotace MPSV. Takovou organizací je Biostatek, o.p.s. Kokoza, Toulcův Dvůr a jiné.

Ani jedna cesta není snadná a potřebuje mnoho úsilí, osobního nadšení a důvěry ve smysl činnosti. Rozhodně přináší užitek lidem na okraji a smysluplnou, i když náročnou, životní náplň těm, kteří tyto služby nabízejí.      

Manuál Poskytovatele sociálních služeb (krok za krokem)