Pracovní komise sociálního zemědělství, aktivity 2015 – 2017

Vznik a poslání

V únoru 2015 byla ministrem zemědělství zřízena Pracovní komise sociálního zemědělství (dále jen „Komise“). Kromě zainteresovaných zaměstnanců MZe jsou jejími členy zástupci MPSV, nestátních neziskových organizací, Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., Jihočeské zemědělské univerzity a další odborníci. Předsedou Komise byl zvolen Jiří Netík, předseda spolku Pomoc Týn nad Vltavou, z.s., zemědělec a jeden ze zakladatelů a propagátorů SZ u nás. Komise se schází přibližně jedenkrát za dva měsíce a náplní její práce jsou především následující činnosti:

 • zpracování koncepce propojení poskytovatelů sociálních služeb a zemědělských subjektů,
 • příprava organizačních, legislativních a faktických opatření týkajících se života osob ohrožených diskriminací na venkově (především osob se zdravotním postižením a seniorů),
 • předkládání návrhů na realizaci podpor z dotačních titulů MZe, PGRLF a dalších zdrojů,
 • ostatní činnosti směřující k řešení sociálních podmínek lidí žijících ve venkovských oblastech.

Aktuální složení

Jiří Netík st., předseda Komise, občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou

Ing. Simona Prečanová, šéfporadkyně ministra zemědělství a ředitelka odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje

Doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mgr. Tomáš Chovanec, CpKP jižní Čechy

Ing. Antonín Nekvinda, Sdružení Neratov, o.s.

Jiří Netík ml., občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou

Mgr. Bc. Eliška Hudcová, AREA viva, z.s. – spolek pro ekologii a zemědělství

Bc. Petr Suchár, Sdružení Neratov, o.s

Mgr. Ondřej Mareček, PGRLF, a.s.

Mgr. Jan Vrbický, MPSV

Ing. František Janda, SVP ČR

MVDr. Milena Vicenová, TA ČR

Ing. Josef Čech, MZe

Ing. Roman Haken, CpKP střední Morava, EHSV

Ing. Miloš Kordač, tajemník Komise, MZe

 

Aktivity:

Definice problematiky

Vytvoření dokumentu „Sociální zemědělství – představení konceptu“. Jedná se o základní ucelený materiál, který podává informace k vymezení pojmu SZ, seznamuje s jeho principy, posláním a cíli, definuje aktéry a cílové skupiny.

Prosazení podpory z PGRLF

Na základě žádosti může PGRLF, a.s., poskytnout zemědělci, který má uzavřenou smlouvu o spolupráci s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb nebo je sám takovým poskytovatelem, investiční a provozní úvěr. Jeho výše je závislá na počtu osob se zdravotním postižením, které žadatel zaměstnává:

 • příjem žádostí v rámci programu Sociální zemědělství byl zahájen dne 3.8.2015 s tím, že aktuální kolo příjmu žádostí je otevřeno do 30.9.2017 s alokací finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč
 • počínaje 1.1.2016 lze žádosti o podporu podávat též elektronicky na stránkách pgrlf.cz,

V rámci dotačního programu Sociální zemědělství dosud došlo k následujícímu:

přijaté žádosti:

 • investiční úvěr (9) z toho:
  • 2 schválené       (vyplaceno 4.405.435,- Kč)
  • 3 vyřazené na základě požadavku klienta
  • 3 zamítnuté
  • 1 rozpracovaná
 • provozní úvěr (4)
  • 1 schválená       (vyplaceno 400.000,- Kč)
  • 2 zamítnuté
  • 1 rozpracována

podpořené náklady:

 • vznik nové chráněné tkalcovské dílny
 • modernizace společenské bezbariérové místnosti s vybavením
 • krytá bezbariérová jízdárna
 • modernizace stodoly na boxové ustájení koní s vybavením
 • plachtová hala na balíky
 • provozní náklady spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením

Dle schválených projektů došlo ke vzniku až 23 pracovních míst pro osoby se změněnou pracovní schopností (pohybově postižení či osoby s těžším mentálním postižením).

Někteří s žadatelů o podporu z titulu Sociální zemědělství jsou i příjemci podpory v rámci jiných dotačních programů PGRLF (podpora nákupu zemědělské techniky, finanční podpora zemědělského pojištění).

Pracovníci PGRLF, a.s. propagují program Sociální zemědělství či sociální zemědělství jako takové na akcích, jichž se účastní. Jedná se zejména o prezentace pro odbornou veřejnost, pracovníky OPŽL SZIF nebo v případě účasti na veletrzích či výstavách.

Propagační materiály byly letos k dispozici na stánku PGRLF, a.s. např. na akci Země Živitelka, Dožínky Olomouckého kraje či veletrhu NATUR EXPO, ale i při mnoha jiných dalších příležitostech.

Informační a školící činnost, účast na konferencích a seminářích

Komise reaguje na zvýšenou poptávku po informacích týkajících se SZ, a to jak ze strany zemědělců, tak různých organizací a institucí. Za účelem uspokojení této poptávky jsou organizovány ve spolupráci s NNO odborné semináře v regionech. Jejich účelem je poskytnout účastníkům základní informace o SZ, informovat o významu a prospěšnosti sociálních projektů zaměřených na rehabilitaci osob se zdravotním postižením a jejich integraci do společnosti formou zaměstnávání v provozu zemědělské farmy a v řemeslech souvisejících se životem na venkově. Formou exkursí na farmách, v chráněných dílnách a pracovištích a dalších objektech – např. v domech KLAS pro venkovské seniory – jsou prezentovány výrobní programy, služby a produkty sociálně zemědělských subjektů a účastníci se mají možnost seznámit s tím, jak funguje SZ v praxi.

Kromě akcí, které organizuje ministerstvo, vystupují členové Komise na konferencích a seminářích jiných organizátorů, a to na regionální, celostátní i evropské úrovni.

Od léta 2015 jsou v provozu webové stránky SZ www.socialni-zemedelstvi.cz. Jejich cílem je hlavně monitorovat aktuality v oblasti sociálního zemědělství a informovat o nich veřejnost. Objevují se zde témata sociální a solidární ekonomiky, rozvoje venkova, sociální integrace ve vztahu k zemědělství atd.

Pravidelně informují především v sekcích: Novinky, Akce, Média, Vzdělávání, Příklady dobré praxe, Možnosti podpory, Média.

Pravidelně se doplňuje Mapa sociálních farem.

Některé sekce, např. registrace soc. farmářů, nejsou využívány.

Výčet některých akcí, na kterých bylo prezentováno SZ:

 1. 11. 2015, „Co je sociální zemědělství a WWOOF?“, přednáška v předmětu Agroturistika, Mendelova Univerzita, Brno
 2. 2. 2016, „Sociální zemědělství, integrace znevýhodněných osob ve venkovských oblastech“, Úřad Vlády, Praha
 3. 3. 2016, „Sociální podnikání v konceptu sociálního zemědělství“, Mezinárodní seminář o sociálním podnikání, Lichtenštejnský palác, Praha
 4. 3. 2016, „Sociální zemědělství pro lidi i venkov“, Festival Biostyl/Festival Evolution, s prof. J. Moudrým, Výstaviště, Praha
 5. 5. 2016, „Social Farming, WWOOF, Community Supported Agriculture“, prezentace v rámci projektu Erasmus+ Entrepreneurship and Community Cooperatives, Komunikujeme, o.p.s., Praha
 6. 6. 2016, „Sociální zemědělství“, Seminář k tématu sociálního podnikání, MPSV, Praha
 7. 6. 2016, „Sociální zemědělství“, Seminář k tématu sociálního podnikání, Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc
 8. 2016, „Sociální práce TADY A TEĎ“, odborná konference, Vyšší odborná škola sociální a právní, Praha
 9. 9. 2016, „Sociální podnikání a sociální zemědělství“, Festival lokální ekonomiky v rámci IV: národní konference lokální ekonomiky, Chřibská

2016, prezentace SZ na Celostátní konferenci Venkov, Litoměřice

 1. 11. 2016, „Sociální podnikání v zemědělství a jeho důsledky pro nové tematické předměty ve vzdělávacím kurikulu“, mezinárodní konference Lidský kapitál a investice do vzdělání 2016, VŠFS, Praha, také jako příspěvek v konferenčním sborníku

1.-5. 2. 2017, intenzivní workshopy o sociální a solidární ekonomice a také sociálním zemědělství, Otevřený prostor 2017: Podnikání pro lidi a planetu, Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov

 1. 4. 2017, „Sociální zemědělství“, přednáška v předmětu Krajinná ekologie, Mendelova Univerzita, Brno
 2. 4. 2017, „Sociální zemědělství – základní informace, podpory, situace v krajích“, Veletrh sociálního podnikání, Hradec Králové
 3. 5. 2017, „Sociální zemědělství v konceptu sociální solidární ekonomiky“, Nákladové nádraží Žižkov, Praha
 4. 8. 2017, „Sociální zemědělství v kontextech“, prezentace v rámci Země živitelky, České Budějovice
 5. 10. 2017, „Social farms: an implement for keeping social, economic and environmental cohesion in rural areas in the Czech Republic”, 21st Annual Interdisciplinary Conference on Entrepreneurship and Innovation, Wuppertal

2016, 2017, prezentace SZ na mezinárodním agrosalonu Země živitelka, České Budějovice

Spolupráce s akademickým sektorem

Na ZF JU byl v oboru Multifunctional Farming zařazen předmět Social Farming, sociální zemědělství je zařazeno do výuky několika předmětů v rámci oborů Agroekologie a Trvale udržitelné systémy hospodaření v zemědělské krajině.
K akreditaci je připraven samostatný bakalářský obor Sociální zemědělství (pozastaveno vlivem probíhajících legislativních změn).

2015, 2016, 2017, „Úvod do sociálního zemědělství“, 24 hodinový kurz akreditovaný MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách na VOŠ Jabok – vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické v Praze

Spolupráce s ostatními resorty

S MMR byly konzultovány možnosti podpory pro sociálně pro zemědělské projekty v rámci programu IROP. Dále byl navázán kontakt s představiteli Regionálních stálých konferencí v krajích a byla zde prezentována jak činnost Komise, tak i sociální problematika venkova.

S MPSV probíhají jednání a konzultace k problematice poskytování sociálních služeb, využití sociálního podnikání k rozvoji venkova aj. V letošním roce bylo dojednáno zařazení zemědělské prvovýroby do aktuálně probíhající výzvy na 129 Operačního programu Zaměstnanost na Podporu sociálního podnikání.

-realizace projektu Rozvoj sociálního zemědělství v ČR – výzva 23 v
rámci Operačního programu Zaměstnanost (2016-2017),

– podána žádost na pokračování projektu Rozvoj sociálního zemědělství v
ČR II – výzva 71 v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Mezinárodní aktivity

Komise má prostřednictvím svého člena zastoupení v Evropském hospodářském a sociálním výboru. Zde bylo přijato stanovisko s tématem „Social farming“ v roce 2012. Problematika SZ je tak sledována v rámci Výboru a sekce NAT, jejichž je členem. Zúčastnil se odborného workshopu o SZ v Římě na FAO a spolupráce na evropské úrovni se projevuje získáváním kontaktů na některé zahraniční experty a m.j. na slovinské zájemce o přenos českých zkušeností na Slovinsko.

Z dalších mezinárodních aktivit:

Uspořádání dvou mezinárodníchh konferencí Sociální zemědělství v evropských zemích (2016) a Sociální zemědělství v evropských zemích – kvalitativní standardy a možnost vzniku mezinárodní asociace (2017).
Mezi výstupy konference patří příprava několika mezinárodních projektů (viz. níže), zapojení pozorovatelů z ČR do dalších projektů řešených v EU, sborník shrnující hlavní výstupy, navázání mezinárodních kontaktů s širokou škálou zahraničních odborníků (univerzity, politici, praktici) a zahájení jednání o založení mezinárodní asociace pro sociální zemědělství.

Na základě druhé mezinárodní konference pořádané na MZe byla zahájena jednání o založení mezinárodní asociace sociálního zemědělství, zástupci komise byli za ČR zatím přizváni k podobné iniciativě italského Forum Nazionale, jednání však stále pokračují.

Mezinárodní projekty:

Realizace mezinárodního projektu Visegrad 4 Social Farms in Visegrad Countries (2016-2017)
V rámci projektu mimo jiné vznikla stejnojmenná brožura (viz Studijní materiály).

Mezinárodní projekt Visegrádské čtyřky Social Integration in Green, (2017-2018), AREA viva, z.s.

V letošním roce byly podány a k financování vybrány dva projekty v rámci programu ERASMUS+ :

1) SoFaEDU – Social farming in higher education (2017-2020) – přípravu iniciovala a po obsahové stránce navrhla ZF JU, za ČR partner také VOŠ Jabok, projekt řeší studijní materiály pro sociální zemědělství (podpora připravovaného oboru na ZF JU) a kvalitativní standardy výuky sociálního zemědělství.

2) REVITALIST – Social farm mentor training (2017-2020) – ZF JU byla do příprav projektu přizvána na základě kontaktů z mezinárodních konferencí, výstupem budou vzdělávací kurzy pro praxi.

Další projekty (INTERREG, ERASMUS+, H2020) jsou připravovány a podávány průběžně.

Zástupce komise SoZem byl přizván jako pozorovatel na mezinárodní setkání v Tennentalu (D), které bylo zorganizováno v rámci projektu PROFARM a na kterém se sešlo několik desítek expertů na sociální zemědělství z řady zemí EU. Další setkání je plánováno na rok 2018 Holandsku – zástupci Komise přizváni opět jako pozorovatelé za ČR.
Prezentace na konferencích:
Sociální zemědělství a výstupy Komise byly prezentovány na celé řadě konferencí a seminářů, z významnějších např.:

Konference ICOAS 2015 – 5th International Conferenc on Organic Agriculture Sciences (Nitra, SK, 2015)
konference Bioakademie  (Lednice, CZ, 2015)

21st Annual Interdisciplinary Conference on Entrepreneurship and Innovation, Wuppertal (Wuppertal, Německo, 2017)

Konference Rural Development 2017 – 8th International Scientific Conference (Kaunas, Litva, 2017)

Působení na venkově

Členové Komise monitorují a navštěvují sociální farmy a současné i potenciální realizátory SZ na venkově za účelem výměny informací o aktuálním stavu a potřebách aktérů. V letošním roce byli členové Komise iniciátory založení Asociace sociálního zemědělství. Účelem jejího vzniku je sdružovat zemědělce, zpracovatele, poradce, zástupce vzdělávání, spotřebitele, partnery sociálního zemědělství a další subjekty činné nejen v sociálních aspektech rozvoje venkova a zemědělství.

Publikační činnost členů Komise

Chovanec T., Hudcová E., Moudrý J. 2015. „Sociální zemědělství, představení konceptu“. Praha, MZe.

Chovanec T., Moudrý J., Hudcová E. 2015. „Možnosti využití konceptu sociálního zemědělství v politikách sociálního začleňování ve venkovském prostředí“. Praha, Agentura pro sociální začleňování.

Hudcová E. 2016. „Tematizace a konceptualizace sociálního zemědělství ve vztahu k sociálnímu podnikání, multifunkčnímu zemědělství a přístupům green care v České republice“. Fórum sociální politiky, 5/2016.

Hudcová E. 2016. „Social enterepreneurship in agriculture and its implications for new subject matters in educational curriculum“. Human Capital and Investment in Education. Praha, VŠFS.

Ujj A., Moudrý J., Chovanec T., Kleger A., Lacko-Bartošová M., Król J., et al. 2017. Social farming Best Pracitce Collection in Visegrad Countries. Gödöllő: Szent István University.

 

Zápisy z jednání Komise

2017_05_16 2016_10_10 2016_08_29 2016_06_21 2016_04_7 2016_02_29 2016_01_11 2015_11_18 2015_10_19 2015_09_22 2015_04_21 2015_03_19 2015_02_12 2015_01_14 2014_12_09 2014_11_11 2014 09_22 2014_02_09 2015_06_17 2015_05_14